Leasing samolotu a odliczenie VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe oraz opłaty związane z eksploatacją awionetki wykorzystywanej wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19.11.2010 r. nr IPPP1-443-862/10-3/AS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego (czynności wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT). Jego kontrahenci znajdują się na terytorium całego kraju, z którymi musi spotykać się bezpośrednio. W różnych częściach kraju pozyskuje on także nowych kontrahentów. W celu skrócenia czasu do minimum na pokonywanie drogi zamierza on nabyć, na podstawie umowy leasingu operacyjnego samolot (awionetkę) oraz uzyskać licencję pilota. Zadał pytanie, czy będzie mógł odliczać podatek VAT od rat leasingowych oraz opłat związanych z eksploatacją awionetki (paliwo, koszty napraw, opłaty lotniskowe)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje wskazują, iż odliczenie podatku naliczonego przysługuje zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. do czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.(…)

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością Zainteresowanego można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio więc wiążą się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż awionetka będzie wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. przelotów w celu pozyskania nowych klientów oraz potrzebą bezpośredniego i szybkiego kontaktu z kontrahentami znajdującymi się w różnych częściach kraju.

Zatem wydatki związane z zakupem i eksploatacją awionetki mają pośredni związek z prowadzoną działalnością, jednakże pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania. Należy jednak podkreślić, iż ciężar udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z powstaniem obrotu spoczywa zawsze na podatniku, który z tego wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne, w postaci zmniejszenia podstawy opodatkowania.(…)

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe oraz opłaty związane z eksploatacją awionetki zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.(…)”

źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/60781,Leasing-samolotu-a-odliczenie-VA...