Kończy się termin wysyłania sprawozdań

Termin 31 marca to dla wielu firm ostateczny termin wysyłania niektórych sprawozdań i opłat ekologicznych wymaganych zarówno przez krajowe, jak i unijne przepisy.

Gazeta Rzeczpospolita z 23 marca podaje obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców.

– "Roczne sprawozdania do krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) przesyłają duże zakłady przemysłowe, przede wszystkim te wymagające posiadania pozwolenia zintegrowanego. Robią to na podstawie unijnego rozporządzenia nr 166/ 2006/WE. Dane powinny być zgodne z tymi, na podstawie których firmy rozliczają się z opłat za korzystanie ze środowiska.

– Koniec marca to ostateczny termin na składanie wniosków o dopłatę do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Z takiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu. Adresatem wniosku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie wniosku będzie skuteczne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku wymagane poziomy odzysku i recyklingu, ma aktualne decyzje na prowadzenie stacji demontażu oraz złożył w terminie roczne sprawozdanie.

Daninę za poprzedni rok za brak sieci zbierania pojazdów uiszczają do końca marca przedsiębiorcy wprowadzający na teren kraj u niektóre rodzaje pojazdów (generalnie chodzi o auta osobowe), czyli ich producenci i importerzy, jeśli nie podpisali umowy z odpowiednią liczbą stacji demontażu. Robią to na podstawie przepisów o demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

– Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach składają roczne sprawozdanie za poprzedni rok o masie opakowań, w których wprowadzili do kraju produkty. Taki sam obowiązek mają wprowadzający oleje smarowe i opony. Podają masę wprowadzonych do kraju produktów.

– Firmy, które nie osiągnęły wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, uiszczają opłatę. Roczne sprawozdanie za poprzedni rok o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktowi określeniem odpowiednio ich masy, składają marszałkowi województwa na druku OŚ-OP1. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy umówili się z organizacją odzysku.

Producenci, importerzy i eksporterzy opakowań (także eksporterzy produktów w opakowaniach) składają roczne sprawozdanie o masie opakowań i o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących niektórych metali.

Eksporterzy i importerzy przekazują informację o wielkości eksportu i importu chemikaliów (w postaci substancji lub zawartych w preparatach lub w wyrobach) w 2010 r. wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 czerwca 2008, dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.

– Do 31 marca przedsiębiorcy płacą za poprzedni rok opłatę produktową z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Robią to ci wprowadzający, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu".

źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/index.php?email=junioritta@gmail.com&mode=pres...