Czy urząd skarbowy, ma prawo posłużyć się protokołem z kontroli przeprowadzonej u innego podatnika?

Po kontroli podatkowej w firmie prowadzone jest postępowanie podatkowe. Czy urząd skarbowy, prowadząc je, ma prawo posłużyć się protokołem z kontroli przeprowadzonej u innego podatnika, np. kontrahenta? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

 

Z art. 180 § 1 ordynacji podatkowej wynika, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Nie ma więc żadnych ograniczeń co do rodzaju dowodów, którym należałoby przyznać pierwszeństwo przy ustalaniu faktów. Wobec tego dowody przeprowadzone bezpośrednio przez organ w postępowaniu podatkowym mają tę samą moc jak dowody zgromadzone w innych postępowaniach i podlegają swobodnej ocenie organu. Ocena ta nie ma nic wspólnego z dowolną oceną dowodów. Postępowanie dowodowe musi bowiem być logicznym procesem myślowym opartym na wnioskowaniu.

Jeżeli urząd skarbowy prowadzący postępowanie podatkowe w firmie pozyskał protokół kontroli z kontroli przeprowadzonej u kontrahenta, to miał prawo protokół ten, jako dowód w sprawie, włączyć do akt postępowania podatkowego. Powinien też poinformować o tym podatnika. Podatnik z kolei ma prawo, korzystając z prawa czynnego udziału w postępowaniu podatkowym, zapoznać się z tym dowodem, a następnie wypowiedzieć się na ten temat poprzez np. zgłoszenie wniosków dowodowych odmiennych od tez, które z tego protokołu wynikają.

źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,14486,czy-urzad-skarbowy-ma-prawo-posluzyc-sie-protokolem-z-kontroli-przeprowadzonej-u-innego-podatnika.html