Co zrobić aby przekształcić jednoosobową działalność w spółkę?

"Od 1 lipca 2011 r. obowiązują regulacje Kodeksu spółek handlowych umożliwiające jednoosobowemu przedsiębiorcy przekształcenie formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. Procedura ta stanowi alternatywę dla dotychczasowego sposobu na przejście od jednoosobowej działalności w spółkę, zgodnie z którym najpierw trzeba założyć spółkę, a następnie wnieść do niej aportem swoje przedsiębiorstwo.

 

Przekształcenie według Kodeksu Spółek Handlowych

 

Od lipca br. przedsiębiorca jednoosobowy może przekształcić swoją działalność w jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną zgodnie z procedurą uregulowaną przepisami art. 5841-58413 Kodeksu spółek handlowych.

 

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymagane jest:
- sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta,
- złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
- powołanie członków organów spółki przekształconej,
- podpisanie aktu założycielskiego spółki przekształconej oraz
- dokonanie w KRS wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Plan przekształcenia i opinia biegłego

 

Przystępując do przekształcenia na wstępie należy sporządzić jego plan (art. 5846-5848 K.s.h.). Musi on przybrać formę aktu notarialnego, a ponadto podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Do pokrycia kosztów wynagrodzenia biegłego i wydatków związanych ze sporządzeniem opinii zobowiązany jest przedsiębiorca.

 

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu.

 

Do planu trzeba będzie dołączyć:
- projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
- projekt aktu założycielskiego spółki,
- wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia.

 

Decydujące chwile przekształcenia

 

Po otrzymaniu opinii biegłego rewidenta w sprawie planu przekształcenia można składać oświadczenie o przekształceniu. Moment ten właściwy jest także do tego, aby przedsiębiorca podpisał akt założycielski jednoosobowej spółki z o.o. albo akcyjnej, a także aby powołani zostali członkowie organów spółki, w szczególności zarządu. W tym przypadku konieczna będzie wizyta u rejenta. Dla ważności oświadczenia i aktu założycielskiego niezbędne jest bowiem sporządzenie ich w formie aktu notarialnego.

 

Po wykonaniu powyższych obowiązków pozostanie sfinalizowanie procedury przekształcenia poprzez rejestrację w KRS. Wiąże się ona z obowiązkiem zapłaty 1.000 zł (tytułem opłaty sądowej i za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia).

 

W dniu przekształcenia osoba fizyczna stanie się wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśli przedsiębiorcę przekształcanego z CEIDG.

 

Decydując się na firmę, tj. nazwę dla spółki, niepolegającą tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka będzie zobowiązana podawać w nawiasie dawną firmę, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu "dawniej" - przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

 

Dotychczasowy sposób na transformację

 

Analizując powyższą procedurę można ogólnie stwierdzić, że jest ona sformalizowana i dość kosztowna. Indywidualny przedsiębiorca, który chce kontynuować działalność w ramach spółki w oparciu o składniki swojego przedsiębiorstwa, może rozważyć czy w jego przypadku nie będzie korzystniejsze założenie spółki i wniesienie do niej aportem swojego przedsiębiorstwa. Może ono stanowić przedmiot aportu do spółki cywilnej albo handlowej. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych (art. 552 Kodeksu cywilnego).

 

Dążąc do takiej transformacji swojej działalności indywidualny przedsiębiorca może założyć jednoosobową spółkę kapitałową bądź może znaleźć wspólnika i założyć spółkę cywilną czy handlową (osobową albo kapitałową). Jego wybór jest nieograniczony w porównaniu z procedurą przekształcenia, gdzie alternatywą jest tylko jednoosobowa spółka z o.o. lub akcyjna.

 

Założenie spółki

 

Spółka cywilna powstaje z chwilą podpisania umowy spółki. Aby spółka mogła funkcjonować, trzeba dokonać dalszych formalności. Chodzi tu w szczególności o uzyskanie dla spółki numeru REGON, NIP czy dokonanie rejestracji na potrzeby VAT (o ile spółka będzie podatnikiem tego podatku).

 

Natomiast założenie spółki handlowej wymaga zawarcia umowy spółki (podpisania aktu założycielskiego jednoosobowej spółki kapitałowej), a następnie uzyskania wpisu w KRS. Wniosek o wpis należy złożyć przestrzegając jednego okienka. Tym samym należy załączyć stosowne wnioski i zgłoszenia do urzędu skarbowego, statystycznego i ZUS.

 

Z zawarciem umowy spółki wiąże się obowiązek wniesienia wkładów. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W tym przypadku taksa notarialna wynosi 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł. Jednakże forma ta nie jest wystarczająca dla ważności umowy (statutu) spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz z o.o. i akcyjnej. Wymagają one formy aktu notarialnego.

 

Odpowiedzialność za długi

 

Osoba fizyczna, która skorzysta z przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową, musi pamiętać, że odpowiadać będzie solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej osoba fizyczna i spółka odpowiadać będą także za zaległości podatkowe powstałe do dnia przekształcenia.

 

Także w przypadku założenia spółki i wniesienia do niej aportem przedsiębiorstwa wnoszący, jak i spółka czy wspólnicy spółki cywilnej nie uwolnią się od odpowiedzialności. W myśl art. 554 Kodeksu cywilnego nabywca (tu: wspólnicy spółki cywilnej czy spółka handlowa) przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą (tu: wnoszącym aport) za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności.

 

Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

 

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.)"

 

Źródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,12676,czy-warto-korzystac-...