31 marca br. upływa okres uregulowania opłaty produktowej przez przedsiębiorców

Obowiązek uregulowania opłaty produktowej, dotyczy nie tylko opłaty za opakowania, ale również za wprowadzanie na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego, musi zostać uregulowany do 31 marca 2011r., w przeciwnym razie naliczane są odsetki. Należne opłaty podmiot zobowiązany do ich wniesienia musi naliczyć samodzielnie.

Opłata za opakowania

Opłatę produktową wnosi się, jeżeli firma nie osiągnęła odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Należną kwotę opłaty produktowej wylicza się dla każdego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami. Dotyczy to również produktów wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy (Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 ze zm.)).

Z należnej opłaty produktowej przedsiębiorca może rozliczyć się samodzielnie lub też zlecić wykonanie tego obowiązku organizacji odzysku.


Opłata produktowa za sprzęt elektryczny

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu tego sprzętu, są również zobowiązani do wpłacenia opłaty produktowej, obliczanej odrębnie dla odzysku i odrębnie dla recyklingu.

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu.

Opłatę produktową trzeba wnieść na odrębny rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.Jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy nie przekracza 50 zł, nie należy jej wnosić.

Gospodarowanie odpadami

Kosztem mogą być te opłaty produktowe, których obowiązek uiszczenia nie wynika z faktu naruszenia prawa, lecz z tytułu jego wykonania. Do takich należy poniesiona opłata, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców. Dotyczy ona przedsiębiorców, którzy nie zapewniają odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów opakowaniowych i poużytkowych w wysokości określonej w załącznikach do wskazanej ustawy.

Powołane przepisy jednocześnie stanowią, że do kosztów nie można zaliczyć dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców… Ustalana jest ona w przypadku stwierdzenia, że pomimo ciążącego obowiązku nie dokonano wpłaty opłaty produktowej lub dokonano jej w wysokości niższej od należnej. Wówczas wydawana jest decyzja, w której określana jest wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej, a w razie jej niewykonania ustalana jest dodatkowa opłata produktowa, która nie może być kosztem podatkowym.

Zużyty sprzęt

Ustawodawca wyłącza z kosztów podatkowych również dodatkową opłatę produktową wymierzaną na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jest to opłata określana w następstwie niewykonania przez przedsiębiorcę decyzji dotyczącej należnej opłaty produktowej.

Jest to opłata produktowa, do wnoszenia której zobligowani są przedsiębiorcy produkujący i sprzedający pod własnym oznaczeniem sprzęt elektryczny i elektroniczny, bądź którzy dokonują importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia tego typu sprzętu. Obowiązek ten ciąży na nich, jeżeli nie wykonali obowiązku osiągnięcia poziomów ich odzysku i recyklingu, określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

żródło: http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,11561,obowiazki-przedsiebi...